جان پيلجر
اربابان جديد دنيا
۲۰۰۳
مترجمان: مهرناز شهابى، مهرداد (خليل) شهابى - نشر اختران، ۱۳۸۸