تراب ثالث، جمشيد آهنگر
در باره قتل شاهرخ زمانى و وظايف ما
مهر ۱۳۹۴
مصاحبه تى وى دريچه با جمشيد آهنگر و تراب ثالث