بين الملل سوم
از اسناد کمينترن در باره سازمان هاى کارگرى
۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳
ترجمه از م. مانى – انتشارات تندر ۱۳۵۹