بهزاد اسدى، تراب ثالث
فتنه، شورش، انقلاب و فروپاشى اجتماعى
دى ١٣٩٦
مصاحبه بهزاد اسدى با تراب ثالث در باره خيزش اعتراضى اخير