برتولت برشت
پنج مشکل در بیان حقیقت
۱۹۳۸
برتولت برشت این نوشته را برای انتشار در آلمان هیتلری به تحریر درآورد. این نوشته توسط انجمن حمایت از نویسندگان آلمان در شماره ویژه نشریه ضد فاشیستی "عصر ما" منتشر شد. برگردان : وحید صمدی - از سايت جنبش کارگرى