برتل اولمن
دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون: نقدی مارکسیستی
ارديبهشت ١٣٩٧
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی - از سایت نقد