ايستوان مزاروش
بحران ساختاری نظام سرمايه داری
دى ۱۳۸۸
برگردان مصاحبه جوديث اور و پاتريک وارد با ايستوان مزاروش - از "سوسياليست رويو" ژانويه ٢٠٠٩ - ترجمه: فروغ راد

ايستوان مزاروش
سوسياليزم يا بربريت
۲۰۰۱
يا سوسياليزم يا بربريت – از قرن آمريکا تا دوراهى سرنوشت ساز - مترجم: مرتضى محيط - ناشر: اختران - ۱۳۸۲

ايستوان مزاروش
نظريه بيگانگى مارکس
۱۹۷۷
بررسى معناى مورد نظر مارکس از مفهوم از خود بيگانگى - ترجمه حسن شمس آورى، کاظم فيروزمند – نشر مرکز ۱۳۸۰

ايستوان مزاروش
مفهوم دیالکتیک از نظر لوکاچ
۱۹۷۲
ترجمه: حسين اقبال طالقانى، نشر چشمه ۱۳۸۵ – از کتاب خانه کوچک سوسياليسيم در فيس بوک - ۱۳۸۵