اوگو گوئری
جایر بولسونارو و عروج فاشیزم در برزیل
تير ۱۳۹۸
از اوگو گوئری - ترجمه ج.ص