انتشارات پروسه
اولین جرقه ی سرخِ شرق - آواتیس سلطانزاده
۱۳۹۲
شرح زندگى آواتیس سلطانزاده

انتشارات پروسه
وصیت نامه لنین
۱۹۲۳
وصیت نامه کامل لنین و بر وصیت نامه لنین از تروتسکى – مترجم: شورش رها (شاديار عمرانى) – انتشارات پروسه دى ۱۳۹۲