امین حصوری
ژیژک و شارلی ابدو: تطهیر دکترین (آنتی) تروریسم یا جهانی‌سازی ترور
بهمن ۱۳۹۳
کشتار روزنامه‌نگاران نشریه‌ی شارلی ابدو را حتی پس از افول ناگزیر التهاب عمومی حاضر باید رویدادی جهانی بشماریم؛ نه به خاطر تکان‌دهنده بودن آن برای جوامع غربی و در نتیجه خبرساز شدن آن، بلکه به دلیل آن‌که با این جنایت سرفصل تازه‌ای برای گسترش تروریسم و جهانی‌سازی تروریسم گشوده شده است؛ سرفصلی که هم به دلیل زمینه‌های مادی‌اش اهمیت دارد و هم به دلیل پیامدهای آتی آن (به منزله‌ی «یازده سپتامبر اروپایی1»‌) برای جهانیان - از سايت پراکسيس

امین حصوری
درباره دادگاه "ایران تریبونال"
آذر ۱۳۹۱
از سايت پراکسيس