امی گودمن، دنیس موی نیهان
جنبش در حال رشد زنان علیه ترامپ
اسفند ۱۳۹۵
مترجم: صادق افروز