امد دجلة
اخبار جنگ کوبانى...
مهر ۱۳۹۳
آخرين اخبار جنگ کوبانى... از روزنامه نگار کرد - انگليسى