ارنست مندل
مسائل استراتژیک اعتصاب عمومی
بهمن ١٣٩٨
ترجمه: ج.ص

ارنست مندل
نکاتی درباره فاشیسم
خرداد ۱۳۹۵
ترجمه: رامین جوان

ارنست مندل
سوسياليسم يا بربريت در آستانه قرن بيست و يکم
۱۹۹۳
اين نوشته در آمريکا تحت عنوان مانيفست بين الملل چهارم منشر شد - مترجم رامين جوان

ارنست مندل
آينده مارکسيزم
۱۹۹۳
مترجم: رامين جوان - مجله آرش – بازنويس: داريوش آزادى

ارنست مندل
پيرامون رابطه خودسازماندهی طبقه کارگر با حزب پيشاهنگ
۱۹۹۰
مقاله اى از ارنست مندل در باره برداشت تروتسکى از رابطه ميان خودسازماندهی طبقه کارگر و سازمان پيشاهنگ - ترجمه: رامین جوان

ارنست مندل
چگونه مارکس بى معنى مى شود
۱۹۸۹
نقدى بر نظرات جان الستر و "مارکسيزم تحليلى" – ترجمه از شيرين پارسايى، نشر بيدار ۱۳۸۶

ارنست مندل
در دفاع از انقلاب اکتبر
۱۹۸۶
ترجمه از رامين جوان – نشر بيدار – بازنويسى: ياشار آذرى

ارنست مندل
رهایی، دانش و سیاست از دیدگاه مارکس
۱۹۸۳
ارنست مندل - ترجمه: رامین جوان

ارنست مندل
انقلاب مداوم در کشورهاى عقب افتاده
۱۹۷۸
انتشارات طليعه ۱۳۵۸

ارنست مندل
الفباى مارکسيزم
۱۹۷۷
از انتشارات طليعه ۱۳۵۸

ارنست مندل
نظريه لنينيستى سازماندهى
۱۹۷۰
انتشارات طليعه

ارنست مندل
در باره بوروکراسى
۱۹۶۵
از انتشارات طليعه ۱۳۵۶

ارنست مندل
علم اقتصاد
۱۹۶۲
ترجمه از هوشنگ وزيرى، انتشارات خوارزمى ۱۳۵۹