اردم يوروک
کردها، کارگران و چپ در ترکيه
خرداد ۱۳۹۴
مصاحبه با اردم يوروک – از سايت LeftEast - مقاله به زبان انگليسى