ئاسو فولادى
رادیکاليزم نمايشى در برابر ارتجاع واقعى
اسفند ١٣٩٥
به بهانه سفر شاهین نجفی به اسرائیل

خبات مازيار٬ ئاسو فولادى
ستم ملى در ايران و آلترناتيو کمونيستى
آذر ۱۳۹۱
ستم ملى در ايران و آلترناتيو کمونيستى - از شماره ۱۵ نشريه آلترناتيو