آ. سلطانزاده
پايه هاى اجتماعى اقتصادى سلطنت رضا شاه
۱۹۳۰
نظرات سلطانزاده در باره دوره رضا شاه در مخالفت با مواضع رسمى دولت شوروى و کمينترن.

آ. سلطانزاده
آثار آ. سلطانزاده
۱۹۰۶-۱۹۲۹
اسناد تاريخى جنبش کارگرى٬ سوسيال دموکراسى و کمونيستى ايران – انتشارات مزدک - ۱۳۵۴

آ. سلطانزاده
مقالات سلطانزاده در کمينترن
۱۹۱۹تا ۱۹۲۲
آثار آوتيس سلطانزاده (۲) - به کوشش: خسروشاکرى، فرهادکشاورز، امير حسين گنج بخش - انتشارات پادزهر