آلکس کالینیکوس
آنتونيو نگري - امپراتوری ومحدودیت های نظریه وعمل آتونومیست ها
۲۰۰۱
ترجمه: رامین جوان