آصف بيات
سياست هاى خيابانى – جنبش تهى دستان در ايران
۱۳۷۸
مترجم: سيد اسدالله نبوى چاشمى - مجموعه مفاهيم علوم اجتماعى