آدام وستبروک
موز خونين!
فروردين ۱۳۹۴
فيلمى کوتاه در باره بهاى سنگينى که براى موز ارزان پرداخت مى شود. منبع زير نويس فارسى؟