آدام هانیه
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
ارديبهشت ١٣٩٩
ترجمه: ج.ص٬ از سايت ورسو٬ ٨ آوريل ٢٠٢٠