آدام هانیه
وقتی بازارهای نفت ویروسی میشوند
ارديبهشت ١٣٩٩
ترجمه ج.ص از مقاله:  Adam Hanieh, When Oil Markets Go Viral, Verso (8th April 2020)