این نوشته برگردان (همراه با اندکی تلخیص) فصل اول کتاب اوشيدا با همين عنوان است.  ترجمه آيدين ترکمه - از سايت نقد اقتصاد سياسى