البريتون در اين مقاله بحث مى کند که در حال حاضر نظريه اى شايسته تر از نظريه ارزش مارکس براى تکامل نظريه سوژه وجود ندارد. ترجمه از فروغ اسدپور – نشر بيدار