وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى

جمعبندى گروهى از فعالين کمونيست ايرانى از وظايف ما در قبال جنبش کارگرى. گرايش ما نيز از اين جمعبندى دفاع مى کند و از همه تقاضا مى کنيم اگر شما هم موافقيد از آن طرفدارى کنيد و در پخش آن به اين رفقا يارى رسانيد.