گزارش سمينار گذار به سرمايه داری: نقد تاريخ فاتحان - از روزنامه اعتماد


دوران کنونى
دکترين شوک – ظهور سرمايه دارى فاجعه
امپراتورى سرمايه
سکو ت های کاپیتال
دموکراسى در برابر سرمايه دارى
توسعه سرمايه دارى در روسيه