جلد اول شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹
کژفهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۱
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم