"خروس فرانسه دوباره می خواند. وضعیت سیاسی در فرانسه طی ماه های گذشته حاد، اما طی هفته‌ی گذشته بسیار بغرنج تر گردیده است. پالایشگاه های کشور اعتصاب کرده اند. حتا کارکنان نیروگاه های اتمی دست از کار کشیده اند. سندیکاها ازجمله ث ژت تهدید به‌عمومی کردن مبارزه (اگر نه عمومی کردن اعتصاب) نموده اند که همین نیز به‌معنی گسترش دامنه ی اعتصابات خواهد بود. اما گذشته از این کنش و واکنش‌ها، بخش های عظیمی از کارگران (از قبیل شاغلین واحدهای کوچک) هنوز از میدان مبارزه بیرون مانده اند."
مقاومت را گسترش دهیم