"جنبش فرانسه که در آن کنشگران سندیکاهای کارگری، و جوانان کمونیست و آنارشیست در مقابله با قانون جدید کاریکدیگر را بازیافتند، بار دیگر تاکیدی بود بر ضرورت همکاری و اقدام مشترک فعالین رادیکال سوسیالیست پرولتاری"


سرکوب و مقاومت