ترجمه: حسين اقبال طالقانى، نشر چشمه ۱۳۸۵ از کتاب خانه کوچک سوسياليسيم در فيس بوک - ۱۳۸۵