مارکس و ديکتاتورى انقلابى پرولتاريا

از نشريه کندوکاو ۲ – در باره: ريشه هاى معاصر بحث؛ مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا؛ دولت و حکومت؛ شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا.