در باره همکارى اين دو کشور در ماجراى ۱۱ سپتامبر ازAntiwar.com - مقاله به زبان انگليسى
چگونه استالین از تاسیس دولت اسرائیل حمایت کرد
يادداشتى در باره انتخابات اسرائيل
قمار دوجانبه نتانياهو
تسليحات اتمى مخفى اسرائيل