در سالروز انقلاب ۵۷ - در باره ماهيت طبقاتى دولت در ايران پس از انقلاب (اصل مطلب به انگليسى چند سال پيش در نشريه کريتيک منتشر شد – ترجمه از نسخه آلمانى: رامين جوان)


تاريخ مسکوت ٣ - روايتى از انقلاب ايران (٦۴ ـ ١٣٦٠)
تاريخ مسکوت ٢ - روايتى از انقلاب ايران (٦١ ـ ١٣٥٧)
تاریخ مسکوت ۱ - روایتى از انقلاب ایران (١٣٥٧ – ١٣٥٠)
انقلاب اسلامى يا ضدانقلاب سرمايه دارى
سومين سالروز – اکنون چه؟