کارل کوسيک
ديالکتيک انضمامى بودن
۱۹۷۶
ديالکتيک انضمامى بودن - بررسى در مساله انسان و جهان مترجم: محمود عباديان - نشر قطره