مایکل لبوویتز
سکو ت های کاپیتال
۱۹۹۷
برگردان: آبتین درفش - از انتشارات گروه پروسه - شهریور ۱۳۹۳