تراب ثالث
برنامه عمل زحمتکشان براى رفع بحران کنونى
آذر ۱۳۵۸
برنامه عمل پيشنهادى حزب کارگران سوسياليست ايران پس از انقلاب ۵۷