گزيده و ترجمه: محمد پوينده - شرکت فرهنگى هنرى آرست