جمعى از فعالين کمونيست
وظايف کمونيست ها در قبال جنبش کارگرى
مهر ١٣٩٦
جمعبندى گروهى از فعالين کمونيست ايرانى از وظايف ما در قبال جنبش کارگرى. گرايش ما نيز از اين جمعبندى دفاع مى کند و از همه تقاضا مى کنيم اگر شما هم موافقيد از آن طرفدارى کنيد و در پخش آن به اين رفقا يارى رسانيد.

جمعى از فعالين کمونيست
مانيفست سده انقلاب اکتبر - نکاتى در باره حزب انقلابى
مهر ١٣٩٦
يکى از مهمترين دست آوردهاى بلشويزم مفهوم حزب انقلابى بود. جمعى از فعالين کمونيستى ايران در اين سده انقلاب اکتبر جمعبندى نکاتى درست و به جا در باره حزب انقلابى را منتشر کرده اند. گرايش ما نيز از اين جمعبندى دفاع مى کند و از همه تقاضا مى کنيم اگر شما هم موافقيد از آن طرفدارى کنيد و در پخش آن به اين رفقا يارى رسانيد.