در باره رهبری کمینترن در مواجه با رویدادهای اسپانیا - ترچمه از ی.ک.


جنگ داخلی در اسپانیا
بيانيه کنفرانس زيمروالد
بین الملل چهارم
بين الملل سوم پس از لنين
از اسناد کمينترن در باره سازمان هاى کارگرى
درسهای اسپانیا: آخرین اخطار