اين نوشته در آمريکا تحت عنوان مانيفست بين الملل چهارم منشر شد - مترجم رامين جوان