پس از گرانی ناگهانی قیمت سوخت و کوچکتر شدن سبد خرید در سراسر کشور فرانسه، فروشندگان نیروی کار و فرودستان فرانسوی از شهرها و روستاها به شهر پاریس سرازیر شدند تا اعتراض خود را به سردمداران حکومتی فریاد کنند.


مقاومت را گسترش دهیم
سرکوب و مقاومت