برشی از تاریخ زندان اوین در دهه ی خونبار شصت نوشته :عباس نورزاد آبکنار با مقدمه ای از : وزیر فتحی


یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
مشخصه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه ی شصت
آرمان خواهان – زندانيان سياسى دهه شصت