"جنبش فرانسه که در آن کنشگران سندیکاهای کارگری، و جوانان کمونیست و آنارشیست در مقابله با قانون جدید کاریکدیگر را بازیافتند، بار دیگر تاکیدی بود بر ضرورت همکاری و اقدام مشترک فعالین رادیکال سوسیالیست پرولتاری"


یکم دسامبر، صدای باران و صدای یاران در پاریس
سرکوب و مقاومت