تاملی بر کتابِ: «شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»

– نقدى بر نظريات امانوئل نس و داریو آزلینی در باره کنترل کارگرى