از نشريه کندوکاو  ۲ - در باره: ريشه هاى معاصر بحث؛ مارکس و ديکتاتورى پرولتاريا؛ دولت و حکومت؛ شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا.  


سوسياليزم و شعار مجلس موسسان
مرگ دولت نزد مارکس و انگلس
دولت و انقلاب
هيجدهم برومر لوئى بناپارت
در باره مسئله يهود
نکاتى در باره دوران گذار به سوسياليزم
در نقد سوسياليزم عرفانى – "دوران گذار" بتلهايم
دولت آلترناتيو
دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا
دموکراسى سوسياليستى و ديکتاتورى پرولتاريا
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتورى پرولتاريا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *