مترجم على دبير، انتشارات پژواک، ۱۳۵۹، بازنويسى از حجت برزگر