مترجم: رامين جوان - مجله آرش – بازنويس: داريوش آزادى - نشرکارگرى سوسياليستى


دورنمای آرمانی آینده – آنگاه و اکنون: نقدی مارکسیستی
اشاره ای به نظريه زيبايی شناسی ماركس
واحدهاى مارکسيزم و بلشويزم در آکادمى شاهرخ زمانى
اهميت امروزين مارکسيزم
الفباى مارکسيزم
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *