رمی گرومل از آلترناتیو انقلابی کمونیستی (گرایشی درون حزب نوین ضدسرمایه‌داری). ترجمه ج.ص