نقاشان استان البرز
فراخوان اول ماه مه
۱۰ اردیبهشت
فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز به مناسبت اول ماه مه ۱۳۹۵


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
خطاب به معلمان مبارز
شهريور ۱۳۹۴
اتحاد ومبارزه متشکل و سراسری ما تنها ضامن تحقق مطالباتمان است - ازکمیته حمایت از شاهرخ زمانی


شاهرخ زمانى
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
تير ۱۳۹۴
شاهرخ زمانى از درون زندان گوهر دشت – از کميته حمايت از شاهرخ زمانى


ماهنامه کارگران ساختمانى – شماره ۳
فروردين ۱۳۹۴
ماهنامه کارگر ساختمان نشريه مشترکى است از "نقاشان سنديکايى" که تا کنون سه شماره آن منتشر شده است.


کارگران زندانى را آزاد کنيد!


اعدام ها را متوقف کنيد!