تروتسکی
انقلابی که به آن خيانت شد
۱۹۳۶
ترجمه: حسن صبا، مجيد نامور

تروتسکی
تاريخ انقلاب روسيه
۱۹۳۰
ترجمه: سعيد باستانی - بازنويس: ياشار آذرى

تروتسکی
نتايج و چشم اندازها
۱۹۰۶
نخستين طرح جامع تئورى انقلاب مداوم تروتسکى - انتشارات طليعه