کیومرث عزتی
نگاهی به دیدگاه حاکم بر برنامه نویسی "آذرخش"
آذر ۱۳۹۷