پرویز صداقت
معمای انباشت سرمایه‌ی موهومی
فروردين ۱۳۹۴
طی سه دهه گذشته به موازات توسعه بخش مالی در اقتصاد جهانی شاهد انباشت گسترده سرمایه موهومی در اقتصاد ایران بوده ایم. انباشت سرمایه موهومی یکی از جدیدترین بیماری های ساختاری دراقتصاد ایران است - از سايت نقد اقتصاد سياسى